Welzijnsbeleid

Preventie, verkeersveiligheid en gezondheid op school

Steun onze anti-snoepcampagne. Snoep, koeken en frisdrank houden we buiten de schoolpoort. (enkel op momenten dat er wordt gevierd, worden deze toegelaten). Op de speelplaats zijn drankfonteintjes geïnstalleerd. Kinderen kunnen er dagelijks hun ‘meegebrachte fles van thuis’  tijdens de speeltijden vullen. Alle kinderen brengen (liefst een hervulbare) fles water mee naar de klas. Wij bevelen graag een stuk fruit of een boterham als tussendoortjes aan! Koeken worden niet meegebracht!

Tijdens de speeltijd zijn gevaarlijke spelen niet toegelaten. Spelen is bewegen.  Ruilactiviteiten, onder welke vorm ook, zijn verboden.

Onder de overdekte speelplaats worden geen balspelen toegelaten. Zware ballen zijn om veiligheids redenen verboden. Bij het gooien worden geen harde balletjes (vb. tennisballen) toegelaten.

We denken ook aan de veiligheid van de kinderen. Daarom is het goed om de fluohesjes te dragen op de weg naar en van school. Leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar krijgen een fluo-hesje dat telkens 3 jaar wordt gedragen. De fluo hesjes worden geschonken door het oudercomité in samenwerking met de gemeente. Zeker bij buitenschoolse uitstappen zal de leerkracht er ook op toezien dat de hesjes gedragen worden.

We stimuleren het fietsen, steppen of te voet komen naar school. Mogen we de ouders vragen om op Vondel te parkeren of in de Tieltstraat als de kinderen met de auto worden gebracht.

Medicatie en andere medische handelingen

Medicatiegebruik

  • Je kind wordt ziek op school

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.

  • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. De leraars noteren dat in een register. Het aanvraagformulier staat op de website.

Andere medische handelingen

Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. (bv epilepsie)

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp: leraar

Ouders

Dokter

Ziekenhuis

Verzekeringspapieren: secretariaat

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten en in open lucht op de schoolterreinen.  Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.