Welzijnsbeleid

Veiligheid en gezondheid op school

Steun onze anti-snoepcampagne. Snoep, koeken en frisdrank houden we buiten de schoolpoort. (enkel op momenten dat er wordt gevierd, worden deze toegelaten). Op de speelplaats zijn drankfonteintjes geïnstalleerd. Kinderen kunnen er dagelijks hun ‘meegebrachte fles van thuis’  tijdens de speeltijden vullen. In samenspraak met de leraar hebben de leerlingen een beker water of een flesje water in de klas. Wij bevelen graag een stuk fruit of een boterham als tussendoortjes aan! Koeken worden niet meegebracht!

Tijdens de speeltijd zijn gevaarlijke spelen niet toegelaten. Spelen is bewegen. Niemand zit op de grond of op de (venster)banken. Ruilactiviteiten, onder welke vorm ook, zijn verboden.

Onder de overdekte speelplaats worden geen balspelen toegelaten. Zware ballen zijn om veiligheids redenen verboden. Bij het gooien worden geen harde balletjes (vb. tennisballen) toegelaten.

We denken ook aan de veiligheid van de kinderen. Daarom is het goed om de fluohesjes te dragen op de weg naar en van school. Leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar krijgen een fluo-hesje dat telkens 3 jaar wordt gedragen. De fluo hesjes worden geschonken door het oudercomité in samenwerking met de gemeente. Zeker bij buitenschoolse uitstappen zal de leerkracht er ook op toezien dat de hesjes gedragen worden.

We stimuleren het fietsen, steppen of te voet komen naar school. Mogen we de ouders vragen om op Vondel te parkeren of in de Tieltstraat als de kinderen met de auto worden gebracht.

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat (zie website).

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp: leraar

Ouders

Dokter

Ziekenhuis

Verzekeringspapieren: secretariaat

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten en in open lucht op de schoolterreinen.  Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.