Inschrijving

Het schoolbestuur kiest voor een automatische doorstroom van kleuterschool Sint-Lutgardis naar lagere school Sint-Amandus.

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven. 

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

We informeren de ouders gratis over het schoolleven van uw kind: uitstappen, schoolfeest, activiteiten,  … We doen dit via ons netwerkplatform (website) en via mail.

Inschrijvingsperiode

Voor inschrijving werkt onze school met voorrangsperiodes: We hebben een voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van het personeel.

Daarna kunnen andere kinderen worden ingeschreven vanaf de tweede schooldag van september van het voorafgaand schooljaar.

Bij de inschrijving ontvangen de ouders ‘de schoolvisie’. Het ‘schoolreglement’ wordt bekeken op de website. Een leerling is pas ingeschreven als de ouders instemmen met het schoolreglement en
de schoolvisie. Daarvoor moet het instemmingsformulier digitaal worden ondertekend.

Bij inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, reispas, ID-kaart of SIS-kaart). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele lagere school.

Als je kind is ingeschreven in de kleuterschool Sint-Lutgardis dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar de lagere school Sint-Amandus.

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling is 576 zitjes. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling  6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

      1. Het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.                                                                                                                                                                        
      2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor 1 september van het lopende schooljaar, of bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Voor elke leerling die in het lager onderwijs instroomt moeten we een taalscreening uitvoeren. Indien we het nodig achten op basis van de resultaten, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen, vervroegd naar het secundair onderwijs gaan en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het VCLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor één januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in onze school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. Indien het kind een inschrijvingsverslag van het buitengewoon onderwijs heeft, wordt het kind ingeschreven onder de ontbindende voorwaarden. De school zal onderzoeken of haar draagkracht
voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. (Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.)

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

– De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school.

– De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit.

– Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg.

– De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs.

– Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het
overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs of via elektronische dragen binnen de 4 kalenderdagen aan de ouders van de leerling bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

Scholen die niet tot een LOP (lokaal overleg platform) behoren (zoals onze scholen van de scholen gemeenschap) melden dit aan het departement onderwijs. Het departement duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders.

Ouders krijgen de toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen de ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument).

t.a.v. Sara de Meerleer

Koning Albert-II-laan 15 lokaal 4M11

1210 BRUSSEL

02/553 92 12

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30ste juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang heeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.