Pedagogische aspecten

Godsdienst

Op school wordt het nieuwe leerplan godsdienst gevolgd. Dit betekent dat de leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen kennis maken. Tweemaal per jaar (missiemaand en vasten) krijgen de kinderen de kans om vrijwillig te sparen voor andere medemensen. Iedere week krijgen de leerlingen op vrijdag om 8 uur de kans om in de parochiekerk een misviering bij te wonen. Steeds worden ze dan onder begeleiding naar school gebracht. Een vijftal keer per jaar nemen de kinderen deel aan een schooleucharistieviering.

 

Anders-gelovige kinderen zijn welkom!

Als katholieke school willen wij een gastvrije houding aannemen voor alle anders – gelovigen.

 

Toch is het bij inschrijving belangrijk enkele zaken duidelijk te stellen:

Het volgen van het leerplan godsdienst is verplicht en voor alle leerlingen bindend om hun getuigschrift te halen. Dat houdt dus in dat ze de lessen
respectvol volgen, geëvalueerd worden en alle proeven meemaken. De evaluatie omvat tal van kennisinhouden, ook vaardigheden waarbij het groeiproces van de leerling op levensbeschouwelijk vlak centraal staat. Voor alle
duidelijkheid, onze leerplannen godsdienst vertrekken vanuit een christelijke
visie met een grote openheid voor andere culturen en godsdiensten. Andere
godsdiensten komen dus ook aan bod. De lessen godsdienst kunnen dus ook voor anders-gelovigen een aanzet van groei in hun eigen levensbeschouwing zijn. Wie het wenst kan gerust even kennismaken met de werkboekjes van godsdienst en deze inkijken.

 

We willen anders-gelovigen niet dwingen gebeds- en liturgische momenten te
volgen maar we nodigen ze uit respectvol aanwezig te zijn. Anders-gelovige
kinderen kunnen tijdens zulke momenten vanuit hun geloof, ten gepaste tijd en
indien ze dit wensen, een inbreng doen (b.v. dans of soms gebed).

 

Zeer belangrijk: vrijstelling voor katholieke godsdienst kan dus niet!

Huistaken, agenda en rapporten

Aan de ouders wordt tweemaandelijks een rapport via de leerlingen voorgelegd. Minstens één van de ouders tekent “voor gezien”. 3 keer per jaar organiseert de school een individueel oudercontact (zie nieuwsbrief). De ouders worden hierop schriftelijk uitgenodigd. Eventuele persoonlijke problemen kunnen, na afspraak, steeds met de directie of de leerkracht buiten de lesuren besproken worden.

Naast het rapport is de schoolagenda (vanaf het derde leerjaar) een
belangrijk hulpmiddel om contact te houden en om de studie te plannen. In het
eerste en tweede leerjaar hebben we het “heen-en-weer-schrift”. Taken en
opdrachten worden er ook in genoteerd. De titularis bepaalt wanneer de agenda
wordt ondertekend door de ouders.

De leerlingen zijn verplicht de opgegeven taken uit te voeren en de lessen te
leren. De leerkracht is steeds gerechtigd de gegeven leerstof mondeling of
schriftelijk op te vragen. Huistaken kunnen elke schooldag van de week (niet op
woensdag en vrijdag ) gegeven worden. Deze worden met de vereiste zorg en binnen de opgegeven termijn uitgevoerd. Soms wordt geopteerd voor contractwerk.

De school organiseert op geregelde tijdstippen proefwerken. De planning
wordt, vooral in de hogere leerlingengroepen, tijdig meegedeeld. De ouders nemen hiervan kennis. Spieken of laten spieken wordt gesanctioneerd.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding worden meestal in de gymzaal gegeven. Daartoe is een op school aangekochte sportuitrusting, samen met witte turnpantoffels voor het 1ste, 2de en 3de lj. en sportschoenen voor het 4de, 5de en 6de lj.. Witte sokken zijn vereist. Deze sportuitrusting, dient steeds genaamtekend te zijn. In de bovenbouw gaat deze wekelijks mee naar huis.

Zwemlessen gaan door op “Ter Borcht”. De financiële tussenkomst voor het zwembad valt ten laste van de SCHOOL.

Kinderen die aan de lessen lichamelijke opvoeding of de zwemles niet kunnen deelnemen, dienen een doktersattest voor te leggen. Voor oudere meisjes kan – om persoonlijke redenen – met de turnleerkracht afgesproken worden.

Eén of meerdere meerdaagse schooluitstappen

De school organiseert geregeld dergelijke activiteiten:

Zeeklassen (4de leerjaar) in mei. Richtprijs (zie lijst)

Bosklassen (5de leerjaar) in de lente. Richtprijs (zie lijst)

Zoom@Regio (6de leerjaar) in de lente. Richtprijs (zie lijst)

Sportdagen worden jaarlijks georganiseerd in alle klassen.

Schoolreizen.

Klasuitstappen ter ondersteuning van aangeboden leerstof.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement dient de toestemming van de
ouders voor elke eendaagse extra-muros activiteit niet meer gegeven te worden.
Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-muros activiteit
weigeren, dienen zij dit vooraf aande school te melden. Zonder tegenbericht van de ouders kan het kind aan elke activiteit deelnemen. Ouders hebben wel het recht om van deze deelname af te zien op voorwaarde dat ze dit schriftelijk aan de school meedelen. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een
afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is
dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die
niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te
zijn

 

 

Milieu

De kinderen op onze school leren het milieu maximaal te respecteren. Zo werden reeds heel wat inspanningen gedaan om ook in onze school de natuur volop tot haar recht te laten komen. Via ons “Groen Plekske” leren de kinderen wat de natuur inhoudt, hoe we haar kunnen liefhebben en leren respecteren.

Naast het respect voor de natuur leren we via het sorteren van afval de
natuur ook te beschermen. Heel wat afval wordt zowel op de speelplaats als in de klas gesorteerd om milieuvriendelijk te laten verwerken. Daartoe werden de
nodige containers aangebracht.

Vele kinderen zijn op onze school milieuverantwoordelijken. Deze werkwijze
helpt onze kinderen om hun verantwoordelijkheid te leren opnemen.

Hoffelijkheid – beleefdheid – omgangsvormen

De leerlingen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct, dit zowel tegenover het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het
personeel en tegen over elkaar. Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt niet
aanvaard. Bezoekers aan de school worden steeds hoffelijk benaderd.

Op school wordt, naast het verzorgd voorkomen, werk gemaakt van een beleefde omgangsvorm en verzorgde taal. Ook de ouders worden gevraagd om hieraan mee te werken. Bij klachten is het best zich tot de directie en/of tot de betreffende leerkracht te wenden.

Een verjaardag wordt in de klas gevierd. Om wildgroei te vermijden wordt
gevraagd geen geschenken mee te brengen. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeest worden niet uitgedeeld in de school!

Kledij en uiterlijk

De school verlangt van de ouders dat hun kind(eren) steeds een verzorgd
voorkomen zouden hebben.

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de
medeleerlingen. In die zin wordt er duidelijk afstand genomen van de modische
en/of ideologische bewegingen die zich ook uiterlijk manifesteren, o.a. via
kleding, haartooi, ringen, insignes of symbolen.

Het dragen van hoofddeksels tijdens de lessen of in de schoolgebouwen is
verboden.

Als het hoogzomer is, worden geen spaghettilintjes toegestaan; topjes mogen
wel. Sandalen zijn toegelaten;  pantoffels, slippers, … niet!

Alle kledingstukken worden genaamtekend.

Op de speelplaats worden kledingstukken niet achteloos op de grond geworpen,
maar aan de voorziene kapstokken opgehangen. Ook de schooltassen worden netjes op de afgesproken plaats gezet.

Schoolmateriaal

In het kader van de maximumfactuur wordt alle materiaal aan de leerlingen
gegeven om de eindtermen te bereiken. Er hoeft dus naast een boekentas geen
extra materiaal worden meegebracht.

Schooluitrusting en schoolgerei, zowel van de school als persoonlijke
voorwerpen, en kleding worden met de nodige zorg behandeld.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel
is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, thuis gelaten.

De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud
niet strookt met het opvoedingsproject van de school.

Een boekentas moet toelaten er, op een ordentelijke manier, alle
schoolmateriaal in op te bergen. Om medische redenen is het aan te raden deze
steeds op de rug te dragen.

De boterhammendozen moeten steeds genaamtekend worden.

Zorgverbreding, vormen van leerlingengroepen en multidisciplinair overleg

Onze school werkt nauw samen met het CLB. Minstens twee keer per schooljaar
wordt er in een team (MDO) samengekomen om de zorgverbreding op onze school te bevorderen.

De coördinatie van de zorgverbreding berust volledig in de handen van de
klastitularis. Hij wordt daarbij geholpen door de zorgcoördinatoren, de
zorgleerkracht en zonodig via de bespreking in het MDO.

Het MDO (multidisciplinair overleg) is samengesteld uit: de directeur, de
klastitularis, de afgevaardigde van het CLB en de zorgcoördinator. In onderling overleg bespreken ze de verdere hulpverlening.

Na bespreking kan de hulp van extra ondersteuning ingeroepen worden
(logopedisten, revalidatiecentra, …).

Na overleg in het LOC kwamen we tot volgende beslissingen.

– We delen onze leerling in groepen per leeftijd. Dat is het jaarklassensysteem.

– We hebben van elk leerjaar 3 klasgroepen. Deze klasgroep wordt jaarlijks (volgens een systeem) veranderd.

– We opteren voor een full-time zorgcoördinator.

– De kinderen worden op vaste tijdstippen ook bijgestaan door een ambulante (zorgleerkracht)

Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat
extra aandacht bieden.

 

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders,
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen,
binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking
tot het ouderlijk gezag.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kunnen beide ouders op de hoogte blijven van het schoolleven via mail en de website.

– er is een agenda/heen en weer schrift per kind dat altijd in de boekentas blijft.

– de brieven worden meegegeven naar die ouder waar het kind op die dag verblijft.

– alle brieven van schoolactiviteiten (uitnodigingen van schoolfeesten, oudercontacten … ) komen op de website en specifiek komen de klasbrieven (klasactiviteiten) op de website onder klasnieuws.

– rapporten worden naar beide ouders gemaild op de dag dat het rapport wordt meegegeven.

– de rekeningen worden op vraag van de ouders gesplitst in twee. Er wordt geen onderscheid gemaakt bij welke ouder al dan niet op school wordt gegeten.

Logopedie

Logopedische ondersteuning binnen de schoolmuren, over de middag, wordt alleen toegestaan op vraag van de school en mits teruggave van het RIZIV. Logopedie op initiatief van de ouders grijpt plaats buiten de school.

Zittenblijven

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze
school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende
leerlingengroep. Wil de school dat een kind een jaar overdoet, dan is dat omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing in het belang van je kind.

He is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Orde- en tuchtmaatregelingen

ORDEMAATREGELEN

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

De leerlingen kunnen op om het even welk moment (bij dringende zaken) vragen om een telefoontoestel te gebruiken. Daarom laten we het niet toe dat de
leerlingen een GSM-toestel op school meehebben.

Ruilen van materiaal is op  school niet toegelaten.

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het
lesverloop stoort,
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel worden genomen.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

-een verwittiging;

-strafwerk;

-een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door een aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van een kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het vertrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

TUCHTMAATREGELEN

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

1) Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

– een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen

– een definitieve uitsluiting

2) Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om een leerling preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

3) Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

1) De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2) De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

3) Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

4) Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kin één maand na de schriftelijk kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kin aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerlingen weigeren terug in te schrijven.

4) opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer een leerling tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is de leerling in principe op school aanwezig, maar neemt geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is de leerling in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

BEROEPSPROCEDURES TEGEN TUCHTMAATREGELEN

1) beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.

Vicariaat voor onderwijs

Beroepscommissie Basisonderwijs

H. Geeststraat 4

8000 BRUGGE

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

2) beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven  beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

voorzitter: Dhr. Hans Vankeirsbilck – SG Meulebeke-Pittem – Schutterijstraat 6- 8760 MEULEBEKE

Het verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend

* Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3. De beropescommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. De schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op.

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van vormvereisten.

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

Vicariaat voor onderwijs

Beroepscommissie Basisonderwijs

H. Geeststraat 4

8000 BRUGGE