Met wie werken we samen

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de leraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mee de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.Er wordt een  comedy night, pannenkoekenverkoop … georganiseerd.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :

  •  aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
  • aandkoop digitale borden
  • aankoop tafels, stoelen, muziekinstallatie

Voorzitter:

Sofie Debussche – mama van Vince

Secretaris:

Griet Vannieuwenhuyse – mama van Lene, Joppe en Fenne

Ondervoorzitter:

Linsey Beeuwsaert – mama van Odiel, Armelle en Leon

Penningmeester:

Andy Depreitere – papa van Kobe en Lize

PR verantwoordelijke: 

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Bestuursleden:

Candy Decloedt – mama van Céleste en Charles

Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odiel en Juliette en plusmama van Axelle, Léon en Babette

Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

David Verstraete – papa van Fleur

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Hanne Devoldere – mama van Eloy en Axel

Jelle Callewaert – papa van Bo en Bas

Jens Pannecoucke – papa van Esmée

Joke De Roo – mama van Fien en Bram

Kimberley Roose – mama van Amélie en Achiel

Liselotte Desmet – mama van Obe en Liene

Nele Van de Walle – mama van Candace

Sofie Tytgat – mama van Rhune en Estée

Tamara Debunne – mama van Runar en Maylis

Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Tracy Lemiengre – mama van Floris

Schoolraad

Een overlegorgaan tussen schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap.

Voorzitter:

Sofie Debussche

Secretaris:

Dhr. Geert Tallieu

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Dhr. Danny Vande Sompele

Vertegenwoordigers van het personeel:

Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens, Marieke Lamote

Vertegenwoordigers van de ouders:

Sofie Debussche, Inne Vancoillie, Hanne Devoldere

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Martine D’haene, Geert Tallieu

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel

Met de leerlingen

In de bovenbouw wordt een leerlingenraad opgericht.

De 2 vertegenwoordigers per klas – in totaal 18 afgevaardigden- worden via verkiezing aangeduid als afgevaardigde van de klas. Let wel : iemand die reeds eerder in de leerlingenraad was, kan zich geen kandidaat meer stellen.

Van de vergaderingen zal telkens een schriftelijk verslag zijn, dat op de website komt. Er wordt ook een verslag geafficheerd op 2 plaatsen op de speelplaats.

Het is  de bedoeling dat de klasvertegenwoordigers wensen, vragen of klachten vanuit de hele klasgroep  naar de leerlingenraad brengen, geen individuele. Handtekening gewenst van de klasleraar!

Er wordt ook verondersteld dat zij achteraf de kans krijgen om in de klas kort een mondeling verslag uit te brengen.

De leerlingenraad wordt begeleid door directeur Katty, zoco Christine, meester Chris Vandekerkhove en juf Martine Belaen. Geïnteresseerde leraars zijn ook welkom tijdens de vergaderingen.

De data vind je in de schoolplanning.

Leerlingenraad 2021-2022 – Verkiezingen worden georganiseerd

 

leerjaar leden
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B

CLB

Onze school en het  Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) ‘Vrij CLB Trikant’ hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingen vastlegt.

clb anoniem beschikbaar via www.clbchat.be

Contactpersoon: Mevr. Marleen Debruyckere

Arts: Dr. Mieke Hoey

Openingsuren

Het centrum is open elke werkdag of op afspraak

Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u.
Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u.

Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website www.clbtrikant.be

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

het leren en studeren;

de onderwijsloopbaan;

de preventieve gezondheidszorg;

het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

Beschrijf hier kort de afspraken over de dienstverlening tussen school en CLB. Je vindt deze terug in jullie samenwerkingsafspraken.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;

ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;

ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan Klik of tik om tekst in te voeren.. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB of in één van de vestigingen van het Klik of tik om tekst in te voeren..

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

de begeleiding van spijbelgedrag;

collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke ziekten;

de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Je bezorgt binnen 15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Hieronder in het rood staat nog een deel van het oude SR

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaringtussen school en ouders).Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ZUID.

De ondersteuning is leerling-, leraar– en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kun je terecht bij de zorgcoördinator Christine Glaude (christineglaude@sgfv.be)

Team RIT

Kattenstraat 7, 8800 Roeselare (deel van de gebouwen van de Burgerschool).

Nuttige adressen

– Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

– Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi – Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier – H. Consciencegebouw – Koning Albert II laan 15 – 1210 BRUSSEL 02 553 9383

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)                                                                                                Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be