Samenwerking

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de leraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mee de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :
– aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
– aankoop digitale borden
Er wordt een  comedy night, pannenkoekenverkoop … georganiseerd.

Voorzitter:

Sofie Debussche – mama van Vince

Secretaris:

Griet Vannieuwenhuyse – mama van Lene, Joppe en Fenne

Ondervoorzitter:

Linsey Beeuwsaert – mama van Odiel, Armelle en Leon

Penningmeester:

Andy Depreitere – papa van Kobe en Lize

PR verantwoordelijke: 

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Bestuursleden:

Candy Decloedt – mama van Céleste en Charles

Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odiel en Juliette en plusmama van Axelle, Léon en Babette

Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

David Verstraete – papa van Fleur

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Hanne Devoldere – mama van Eloy en Axel

Jelle Callewaert – papa van Bo en Bas

Jens Pannecoucke – papa van Esmée

Joke De Roo – mama van Fien en Bram

Kimberley Roose – mama van Amélie en Achiel

Liselotte Desmet – mama van Obe en Liene

Nele Van de Walle – mama van Candace

Sofie Tytgat – mama van Rhune en Estée

Tamara Debunne – mama van Runar en Maylis

Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Tracy Lemiengre – mama van Floris

Schoolraad

Een overlegorgaan tussen schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap.

Voorzitter:

Sofie Debussche

Secretaris:

Marie-Christine Vergote

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

 

Vertegenwoordigers van het personeel:

Geert D’haene, Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens

Vertegenwoordigers van de ouders:

Sofie Debussche, Inne Vancoillie, Hanne Devoldere

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Erna Ide, Bea Debouver

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel

Met de leerlingen

In de bovenbouw wordt een leerlingenraad opgericht.

De 2 vertegenwoordigers per klas – in totaal 18 afgevaardigden- worden via verkiezing aangeduid als afgevaardigde van de klas. Let wel : iemand die reeds eerder in de leerlingenraad was, kan zich geen kandidaat meer stellen.

Van de vergaderingen zal telkens een schriftelijk verslag zijn, dat op de website komt. Er wordt ook een verslag geafficheerd op 2 plaatsen op de speelplaats.

Het is  de bedoeling dat de klasvertegenwoordigers wensen, vragen of klachten vanuit de hele klasgroep  naar de leerlingenraad brengen, geen individuele. Handtekening gewenst van de klasleraar!

Er wordt ook verondersteld dat zij achteraf de kans krijgen om in de klas kort een mondeling verslag uit te brengen.

De leerlingenraad wordt begeleid door directeur Katty, zoco Christine, meester Chris Vandekerckhove en juf Martine Belaen. Geïnteresseerde leraars zijn ook welkom tijdens de vergaderingen.

Hieronder de data en de afgevaardigden voor het schooljaar 2020-2021

– vrijdag 23 oktober 2020

– vrijdag 20 november 2020

– vrijdag 18 december 2020

– vrijdag 22 januari 2021

vrijdag 26 januari 2021

– vrijdag 23 april 2021

Leerlingenraad 2020-2021

Verkiezingen worden georganiseerd

 

leerjaar leden
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B

 Met externen

Onze school en het  Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingen vastlegt.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant@Tielt

clb anoniem beschikbaar via www.clbchat.be

Openingsuren

Het centrum is open elke werkdag of op afspraak

Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u.
Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u.

 

Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website  www.clbtrikant.be

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren.

Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

 • Leren en studeren: je kan er terecht als je moeite hebt met leren…
 • Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en beroepskeuze…
 • Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je gezondheid, je lichaam, inentingen.
 • Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel voelt, ouders met vragen over opvoeding, …

De school en het CLB hebben hiertoe samen rond leerlingenbegeleiding afspraken gemaakt.

Elke school heeft een CLB-contactpersoon. Die werkt in het CLB in een multidisciplinair team, dat bestaat uit artsen, psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Welke CLB-contactpersoon verbonden is aan jouw school kan je opvragen via school of via www.clbtrikant.be.

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn.

Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Voor elke  hulpvraag, aarzel niet om het CLB te contacteren.

Verplichte medewerking

Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen)
 • Systematische contactmomenten (medische onderzoeken) voor de hele klas
 • Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten

Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek)

Elke leerling wordt tijdens de schoolloopbaan in het basisonderwijs 4 keer uitgenodigd bij de arts en/of verpleegkundige van het CLB voor een wettelijk verplicht contactmoment.

De inhoud van dit medisch verplicht aanbod tijdens deze contactmomenten is terug te vinden op de FAQ’s www.clbtrikant.be

Wanneer?

 • Leeftijd 3/4 jaar of 1ste kleuter : wij moedigen de aanwezigheid van de ouders aan. De mailadressen van de ouders worden opgevraagd aan de school in functie van de digitale planning.
 • Leeftijd 6/7 jaar of 1ste leerjaar + vrijblijvend aanbod gratis vaccinatie
 • Leeftijd 9/10 jaar of 4de lj
 • Leeftijd 11/12 jaar of 6de lj

Het CLB biedt gratis inentingen aan op leeftijd 6/7 jaar (1ste leerjaar) en op leeftijd 11/12 jaar (5de leerjaar) (buiten het contactmoment).

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.

Wie het contactmoment weigert, moet zélf contact opnemen met het CLB. Daar zal men de weigeringsprocedure uitleggen.

 Besmettelijke ziektes

Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw CLB-contactpersoon hiervan op de hoogte te brengen om besmetting van andere kinderen te voorkomen.

De te melden ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmels, parelwratten, hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. CLB geeft duidelijke informatie over de vaccinatie (wat, waarom, hoe)

Om de vaccinaties te krijgen, vul je een toestemmingsformulier in nadat je de informatie over het vaccin goed gelezen hebt. De toestemmingsbrief kan op school worden afgegeven.

We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders belangrijk maar ook die van de leerling zelf, daarom vragen we om deze toestemming samen te bespreken.

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan de wettelijke regels:

 • In het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • De medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.
 • De medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Alle dossiergegevens worden bewaard in het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier beheert.  Jouw dossier wordt nog 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Het dossier inkijken?

Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum.

Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts.

Vanaf 12 jaar mag je meestal zelf het dossier inkijken. Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken gebeurt tijdens een gesprek met het begeleidende CLB- team. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.

Naar een andere school?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven namelijk: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Indien er een gemotiveerd verslag of verslag voor  buitengewoon onderwijs gemaakt werd, dan zal ook een kopie hiervan met het dossier meegestuurd worden. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.

 Een klacht over een CLB- begeleiding?

Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan dit navragen bij je CLB of via www.clbtrikant.be

Nuttige adressen

– Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

– Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi – Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier – H. Consciencegebouw – Koning Albert II laan 15 – 1210 BRUSSEL 02 553 9383

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid
AgODi: Agentschap voor onderwijsdiensten
t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be