Samenwerking

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de leraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mee de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :
– aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
– aankoop digitale borden
Er wordt een  comedy night, pannenkoekenverkoop … georganiseerd.

Voorzitter:

Sofie Debussche – mama van Vince

Secretaris:

Griet Vannieuwenhuyse – mama van Lene, Joppe en Fenne

Ondervoorzitter:

Linsey Beeuwsaert – mama van Odiel, Armelle en Leon

Penningmeester:

Andy Depreitere – papa van Kobe en Lize

PR verantwoordelijke: 

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Bestuursleden:

Candy Decloedt – mama van Céleste en Charles

Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odiel en Juliette en plusmama van Axelle, Léon en Babette

Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

David Verstraete – papa van Fleur

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Hanne Devoldere – mama van Eloy en Axel

Jelle Callewaert – papa van Bo en Bas

Jens Pannecoucke – papa van Esmée

Joke De Roo – mama van Fien en Bram

Kimberley Roose – mama van Amélie en Achiel

Liselotte Desmet – mama van Obe en Liene

Nele Van de Walle – mama van Candace

Sofie Tytgat – mama van Rhune en Estée

Tamara Debunne – mama van Runar en Maylis

Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Tracy Lemiengre – mama van Floris

Schoolraad

Een overlegorgaan tussen schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap.

Voorzitter:

Sofie Debussche

Secretaris:

Marie-Christine Vergote

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

 

Vertegenwoordigers van het personeel:

Geert D’haene, Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens

Vertegenwoordigers van de ouders:

Sofie Debussche, Inne Vancoillie, Hanne Devoldere

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Erna Ide, Bea Debouver

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel

Met de leerlingen

In de bovenbouw wordt een leerlingenraad opgericht.

De 2 vertegenwoordigers per klas – in totaal 18 afgevaardigden- worden via verkiezing aangeduid als afgevaardigde van de klas. Let wel : iemand die reeds eerder in de leerlingenraad was, kan zich geen kandidaat meer stellen.

Van de vergaderingen zal telkens een schriftelijk verslag zijn, dat op de website komt. Er wordt ook een verslag geafficheerd op 2 plaatsen op de speelplaats.

Het is  de bedoeling dat de klasvertegenwoordigers wensen, vragen of klachten vanuit de hele klasgroep  naar de leerlingenraad brengen, geen individuele. Handtekening gewenst van de klasleraar!

Er wordt ook verondersteld dat zij achteraf de kans krijgen om in de klas kort een mondeling verslag uit te brengen.

De leerlingenraad wordt begeleid door directeur Katty, zoco Christine, meester Chris Vandekerkhove en juf Martine Belaen. Geïnteresseerde leraars zijn ook welkom tijdens de vergaderingen.

Hieronder de data en de afgevaardigden voor het schooljaar 2020-2021

– vrijdag 23 oktober 2020

– vrijdag 20 november 2020

– vrijdag 18 december 2020

– vrijdag 22 januari 2021

vrijdag 26 januari 2021

– vrijdag 23 april 2021

Leerlingenraad 2020-2021

Verkiezingen worden georganiseerd

 

leerjaar leden
4A Mona Werbrouck en Renaud De Marez
4B Aglaya Tuytens en Matteo Dierick
5A Fien Vervaeke en Bent Naif
5B Lieze Depreitere en Elias Vermaete
5C Lotje Verbeke en Kenji Windels/Mathis Behaeghe
6A Marie Vervaeke en Lucas Debersaques
6B Ana-Maura Damas Seabra en Lennert Coysman

 Met externen

Onze school en het  Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingen vastlegt.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant@Tielt

clb anoniem beschikbaar via www.clbchat.be

Openingsuren

Het centrum is open elke werkdag of op afspraak

Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u.
Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u.
Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u.

 Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website  www.clbtrikant.be

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Zuid.

Team RIT

Kattenstraat 7, 8800 Roeselare (deel van de gebouwen van de Burgerschool).

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij de zorgcoördinator van onze school:  christineglaude@sgfv.be

Nuttige adressen

– Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

– Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi – Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier – H. Consciencegebouw – Koning Albert II laan 15 – 1210 BRUSSEL 02 553 9383

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)                                                                                                Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be