Pedagogisch project

 

Ons eigen pedagogisch project is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.  Op onze school verwelkomen we iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke school verwachten we dat de ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverkaring van het katholiek onderwijs vind je hieronder onder punt 1.

Het eigen pedagogische project is schooleigen met enkele specifieke klemtonen. De autonome kleuterschool is het fundament van onze autonome lagere school. We werken verder op dezelfde manier en kijken door dezelfde bril zodat onze kinderen de school als een vertrouwde omgeving ervaren. Daarom vinden we de samenwerking heel belangrijk.

De visie en het schooleigen project zal in het schooljaar 2019-2020 een update krijgen.

Er is overleg op directieniveau, leraarniveau en bovendien zijn er schooloverstijgende kindactiviteiten georganiseerd.

1. Uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie, in de katholieke traditie en universele waarden die hun meerwaarde krijgen door een christelijke traditie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht en het geeft christenen een eigen kijk op het leven.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. We hebben extra ondersteuning door de leermeester godsdienst.

Kinderen met een andere geloofsovertuiging volgen de godsdienstlessen in de klas mee. Zij nemen eveneens deel aan de vieringen, zowel in als buiten de school.

Pastoraal is uitgebouwd rond vier pijlers: vieringen, gemeenschap, dienstbaarheid en verkondigen.

Het pedagogisch project van de school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.’

Engagementsverklaring katholiek onderwijs

2. Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.

Het unieke in elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene logisch uit het andere voortvloeit. We bouwen voort op wat de kinderen reeds beheersen. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van elk kind door te zorgen voor voldoende differentiatie en gradatie.

Structuur is de rode draad in ons onderwijsgebeuren op school. We zorgen ervoor dat er veel verticale en horizontale lijnen worden afgesproken.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. De kern waaruit de kinderen de kracht putten om zich te ontwikkelen is de
positieve ingesteldheid. Kinderen kunnen pas ten goede ontwikkelen als ze zich goed voelen met zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

We kiezen ervoor om jaarlijks 7 keer samen te komen met de hele school. Dit versterkt de verbondenheid. Het hoofdthema in de regenboogmomenten zijn de sociale vaardigheden. Daarnaast wordt er ook gewerkt met subthema’s. Deze sluiten aan bij de prioriteit van het schooljaar.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is één van onze bekommernissen. De motorische en sociale ontwikkeling vinden wij daarom heel belangrijk. Daarom kozen we ervoor om wekelijks anderhalf uur te sporten onder leiding van een leermeester lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn de speelplaatsspelen
fantastisch uitgebouwd. Hierdoor krijgen de kinderen de kans om zich verder motorisch te ontwikkelen, maar nog meer wordt de sociale competentie gestimuleerd. Bewegingstussendoortjes zijn dan ook een mooie aanvulling op de lessen bewegingsopvoeding. Naast het bewegen is voeding en hygiëne ook opgenomen in het gezondheidsbeleid. We opteren om geen koekjes, snoep… en dergelijke mee te brengen naar school. De kinderen kunnen ten allen tijde water drinken; ook in de klas!

Taal vinden we heel belangrijk. Daarom kozen we ervoor om de initiatie Franse taal reeds in het lessenrooster op te nemen vanaf het eerste leerjaar. Taal is immers een middel om contacten te leggen.

De ICT taal evolueert van ICT-integratie naar ICT-competentie. Competenties overstijgen louter technische vaardigheden. De traditionele reken en taal- (dril) programma’s ruimen plaats voor webquests, mindmaps en creatieve activiteiten. Leren leren gekoppeld aan levenslang leren is immers de
onderwijsstrategie van de toekomst. Zorg wordt onlosmakelijk verbonden aan nieuwe technologieën (TextAid). De school wordt een plaats zonder muren waar de lokale gemeenschap meeleeft via blogs. De digitale leeromgeving, ondersteund met het SMARTBoard en de web 2.0. instrumenten, zorgt mede voor de verdere professionalisering van de leerkrachten en helpt de kinderen hun plaats te ontdekken in deze nieuwe wereld maar met “open en kritische” blik.

3. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Daarom streven leraars dagelijks naar een krachtige leeromgeving. Leren is in dat opzicht niet het
vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken bij het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Wij kunnen dit leren ondersteunen door een stimulerend opvoedingsklimaat te creëren. Dit betekent dat kinderen zoveel als mogelijk wordt aangeboden wat grenst aan de naaste ontwikkelingszone.

4. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind in zijn eigenheid te waarderen. We omringen kinderen daarom met een brede zorg. We willen hen alle mogelijke kansen bieden om te groeien. Daarom streven we naar een positief en rijk klasmilieu.

Preventie is het fundament van de zorg. Daarnaast hebben we aandacht voor:

  • De ‘dagelijks zorg’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen en zorgen. We stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de noden van elk kind.
  • We verbreden zo goed mogelijk onze zorgen voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Soms doen we beroep op externen als dit nodig blijkt. Vanuit de vaststelling dat er een grote verscheidenheid is bij de ons toevertrouwde kinderen (sociale herkomst, culturele achtergrond, religieuze instelling, capaciteit, gezondheid,…) willen we als brede school alle kinderen evenveel kansen bieden.

De ontwikkeling van de kinderen brengen we regelmatig in kaart. We signaleren, analyseren om zo te komen tot een doeltreffende maatregel bij blijvende moeilijkheden. Dit betekent dat we in het MDO (directie, zoco, leraar, CLB, eventueel ouders…) zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen of we evalueren de resultaten van maatregelen die reeds werden genomen.

5. Onze school als gemeenschap en organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie en het zorgteam. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. Onze werk-groepen zijn een goed onderbouwd gestructureerd overlegplatform.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

  • De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
    Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.
  • Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid op school.
  • Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering.
  • De parochie die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit er in de school gewerkt wordt.
  • Onze gemeente waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

En we eindigen zo…

Op deze manier willen we werken aan een droomschool waar kinderen hun lagere schooltijd zorgeloos mogen beleven, waar er welbevinden is van directie en leraars. Waar ouders en kinderen een hartelijke onthalende houding van de leraar en de directie kunnen ervaren. Naar het einde van elk schooljaar, zien we dat de leerling reeds een hele weg heeft afgelegd in vergelijking met de dag waarop zij/hij onze klas is binnengekomen. En daar zijn we gelukkig mee!

 

Ik droom van een school

waar ik spelen kan met vriendjes

en stoeien mag, en blij kan zijn,

waar ik de wereld mag ontdekken,

en verwonderd enthousiast kan leren.

.

Ik droom van een school

waar ik wenen mag en lachen

en juichen, en stil kan zijn,

waar Iemand luistert naar mijn verhaal

en ik mij veilig geborgen weet.

.

Ik droom van een school

waar ik groeien kan, en groot mag worden,

en alles wat ik kan tot leven komt,

waar grote mensen zorgen voor elk kind

en iedereen zich goed mag voelen.

.

Maak jij voor mij zo’n school?