Afwezigheden

 

Wegens ziekte

– Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

– Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

– Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

– Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders verwittigen de school voor afwezigheid en geven een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft.

-Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

-Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, …)

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

-De rouwperiode bij een overlijden

-Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben)

-Trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)

-Revalidatie tijdens de lessen

-De deelname aan time-out projecten;

-in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  (Zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Uit veiligheidsoverwegingen wordt elke afwezigheid – indien mogelijk – voor 8.30u.  aan het secretariaat of de leraar gemeld. (tel. 051 48 71 49  tel. 051 48 41 04)