Organisatie

Schooluren

Het schooljaar loopt van dinsdag 1 september 2020 tot woensdag 30 juni 2021.

De school is open van 8.15u.-11.40u. en van 13u.-16u.

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. en eindigen om 11.40 u. (voor de middagpauze).

Wij organiseren middagopvang van 11.55u. tot 13u. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd.

De lessen worden hervat om 13.15 u. en eindigen om 16.00 u.
OPGELET! Iedere vrijdagnamiddag eindigt de school om 15 u. / Iedere woensdagmiddag om 11.15u.

De vrije dagen, de pedagogische studiedagen en de oudercontacten kan je terugvinden op de website onder ‘vakantiekalender’ in de rechterkolom.

Toezicht

‘s Morgens is er toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 u. ‘s Middags vanaf 13.00u. Vanaf dan gaat de schoolpoort open.
Mogen we vragen om de kinderen niet vroeger te sturen?

Pauzes

-Voormiddag van 10.10 u. tot 10.25 u.
-Namiddag van 14.55 u. tot 15.10 u.
-Middagpauze : van 11.40 u. tot 13.15 u. (leerlingen die op school blijven, nemen  hun middagmaal tijdens      deze onderbreking)

Tijdens de pauze mogen de kinderen iets eten. Dit kan door middel van eens stuk fruit, groente of een boterham. We verbieden koekjes, koffiekoeken en dergelijke. Zuivelproducten worden afgeraden; de warmte in de lokalen komt deze voedingsmiddelen niet ten goede.

Aan de drinkfonteintjes kunnen de kinderen hun dorst lessen.  Ze kunnen hun drinkfles van thuis hier bijvullen.

Het belsignaal geeft aan dat iedereen zwijgend naar de rij gaat. Het binnengaan en verlaten van de lokalen gebeurt op een rustige wijze, in rijen en onder toezicht.

 

Kinderopvang 

De school organiseert geen voor- en naschoolse opvang. Deze wordt door de gemeente geregeld. Het ‘Berenhuisje’ staat dan borg voor een goed georganiseerde opvang.
Locatie: O.C. Vondel. Inlichtingen tel. 051 48 80 80
Brochure kinderopvangmogelijkheden in Meulebeke:

De brochure bevat alle bestaande kinderopvanginitiatieven in de eigen gemeente: onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, minicrèches, zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders, opvang in de scholen, het gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking, de oppasdienst van de Gezinsbond en opvang van zieke kinderen. Ze worden vermeld met o.a. naam, adres en telefoonnummer zodat ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen – van baby tot 14 jaar – contact kunnen opnemen met het initiatief dat hun interesse wegdraagt.

De brochure wordt up to date gehouden aan de hand van informatie die de opvanginitiatieven zelf doorspelen. De brochure is terug te vinden op de gemeentelijke website: www.meulebeke.be/jeugd/buitenschoolse kinderopvang/kinderopvangmogelijkheden. De papieren versie van de brochure kan ook afgehaald worden op het gemeentehuis.

De brochure is een realisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang Meulebeke. Het LOK startte met deze brochure reeds in 2000 met als doel tegemoet te komen aan de vraag naar informatie waar mensen met hun kinderen terecht kunnen op momenten dat zij door werk of andere omstandigheden daar nood aan hebben. Het LOK bestaat sedert november 1998 en is sinds mei 2008 een officiële adviesraad met adviesbevoegdheid inzake kinderopvang naar het gemeentebestuur toe. Het secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis.

Gebruik eetzaal

‘s Middags kan tegen betaling op school warm gegeten worden. Ook boterhammen zijn toegelaten; daarvoor wordt ook een bijdrage gevraagd. Boterhammen worden in de boterhamdoos (genaamtekend) meegebracht. Er worden geen koffiekoeken en dergelijke meegebracht.
Er wordt telkens water en soep aangeboden. Ook yoghurt, petit gervais, … zijn niet toegelaten. Alles wat fruit en groente is, wordt toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks. Aan tafel worden de regels van wellevendheid gerespecteerd. Leerlingen die inbreuk maken op deze regels, kunnen geweigerd worden.

Er wordt ook een bijdrage gevraagd voor de opvang over de middag.

Toegang tot de klaslokalen, speelplaats, toiletten en fietsenstalling

Begin en einde van de lessen en activiteiten worden door een belsignaal aangegeven.
Het binnengaan en het verlaten van de klaslokalen gebeurt in rijen en in volledige stilte onder toezicht van een leraar.

Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen niet in de gangen of lokalen aanwezig zijn. Mits toestemming van de directie of leraar kan hiervan afgeweken worden.

Indien de kinderen wegens medische redenen moeten binnenblijven, vragen we aan de ouders met hun kind een getekend briefje mee te geven.

Wij respecteren de fiets van onze medeleerlingen. Daarom wordt erop toegezien dat er in de fietsenstalling niet wordt gespeeld noch aan de fietsen geprutst. Omwille van de veiligheid wordt er op de speelplaats nooit gefietst. De fietsen zijn steeds wettelijk uitgerust. Alle leerlingen krijgen een genummerde plaats in de fietsenstalling.

Leerlingen die in de directe omgeving wonen, worden aangemoedigd om te voet naar school te komen.

Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er dus op toe dat hun kind tijdig naar school vertrekt.

Ongevallen en schoolverzekering – vrijwilligers 

De leerlingen zijn tijdens alle activiteiten die met de school betrekking hebben, tegen lichamelijke letsels verzekerd. De leerlingen zijn tot maximum een half uur voor en na schooltijd verzekerd, doch de normale weg van en naar school moet gevolgd worden. De aangifte van het ongeval moet binnen de 24 uren gebeuren.
Wanneer een leerling de ongevalsaangifte pas de volgende dag doet, dan moet hij over voldoende getuigenissen beschikken. Daarom is het beter dat de leraar van toezicht altijd onmiddellijk, zelfs bij kleine kwetsuren, op de hoogte gebracht wordt. Gebroken brillen komen voor de schoolpolis slechts in
aanmerking als er vastgestelde lichamelijke schade (door een dokter bevestigd) ten gevolge van deze brillenbreuk kan voorgelegd worden.

Naar school komen

Met de auto

Wanneer de kinderen met de auto naar school worden gebracht, worden zij niet aan de schoolpoort afgezet. Voor de vestiging Schutterijstraat kan dat best te voet via de Bezemstraat (verkeersveilige straat) en voor de vestiging Karel van Manderstraat rijdt men best naar de parking van O.C. Vondel. De verantwoordelijkheid van de school begint pas wanneer je kind op de speelplaats is aangekomen.

Met de fiets

Wij streven er reeds geruime tijd naar om de kinderen die ver van school wonen aan te zetten om de fiets te gebruiken. Best zijn ze dan uitgerust met een fluorescerend hesje en een fietshelm.

Te voet

Wie te voet naar school komt, blijft steeds op het voetpad en steekt via de
zebrapaden de straat over. Ook een fluorescerend hesje is aan te raden.

Met de step

Kinderen die met de step naar school komen, dienen zich als een voetganger te
bewegen.

In elk van de vernoemde gevallen is de schoolverzekering van kracht.
Wel dient de logische weg gevolgd te worden.

Thuisrijen: ‘s middags en einde schooldag

Voor vestiging 1 (Schutterijstraat)

  • In de Tieltstraat: de rij wordt ontbonden ter hoogte van ‘t Broodmandje.
  • Op de Plettinckplaats: ontbonden op oversteek 5-armenkruispunt Tieltstraat,  Pittemstraat, Marktstraat, Baljuw Vermeulenstraat, Regentiestraat
  • Er is ook een rij naar de kinderopvang (Berenhuisje), georganiseerd door de gemeente

Voor vestiging 2 (Karel van Manderstraat)

  • Kinderen die afgehaald worden, wachten bij hun leraar.
  • Er is een rij naar het Berenhuisje georganiseerd door de gemeente.

Bij de ontbinding van de thuisrijen vervalt de burgerlijke aansprakelijkheid van de leraar.

Kinderen die NIET met de thuisrijen meegaan en om 16.15u. niet werden afgehaald, gaan mee met de rij van het Berenhuisje of  worden door een leraar naar de kinderopvang gebracht.
(op woensdag om 11.30u., op vrijdag om 15.15u.).

Als kinderen alleen naar huis mogen gaan, wordt dit schriftelijk bevestigd door de ouder(s).

 

Geld

Maandelijks worden de verschuldigde bedragen i.v.m. maaltijden, melk, … door middel van domiciliëring geïnd. Betalen via overschrijving is ook nog mogelijk.

Om veiligheidsredenen vragen we om zo weinig mogelijk geld met je kind mee te geven. De meerdaagse uitstappen (zeeklassen, bosklassen en zoom@regio) en schoolreis worden maandelijks betaald. Het verschil wordt dan aangerekend of teruggestort in de maand juni.