Leerlingenevaluatie

Wij kiezen voor een brede evaluatie:

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt de totale persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces.

We maken volgende afspraken rond leerlingenevaluatie en – rapportering:

 • Wekelijks gaan er toetsen, proeven, (zelf-) evaluaties, groeikaarten, foto’s, tekeningen … mee in een map. 
 • Aan de ouders wordt 3 keer per jaar een rapport via de leerlingen voorgelegd. (herstrapport, winterrapport en zomerrapport). Als ouders afzonderlijk wonen, wordt het rapport naar beide ouders gemaild op de dag dat het rapport wordt meegegeven.
 • Het rapport is een conclusie van de verschillende evaluaties die werden gemaakt.
 • Hoofd (kennis en inzicht), hart (attitudes) en handen (vaardigheden en motoriek) worden evenwaardig geëvalueerd en gerapporteerd.
 • Niet enkel het resultaat (product) wordt geëvalueerd, maar ook de weg ernaartoe (proces).
 • De nadruk wordt gelegd op het groeiproces en dit vanuit een positieve visie op groeien/ontwikkelen.
 • We leren de kinderen en moedigen hen aan om door zelfevaluatie een kind-eigen-kijk te leren ontwikkelen. Vroeger evalueerde enkel de leraar. Nu wordt ook de leerling actief betrokken bij het evalueren van zichzelf (en van klasgenoten). Daardoor verwerven ze een stuk eigenaarschap van hun leren.
 • Het rapport is in de eerste plaats voor het kind en voor de ouder(s). Vergelijken met andere kinderen vermijden we. We zeggen ‘neen’ tegen de heersende competitiegeest in onze huidige maatschappij.
 • De vakken waar punten gescoord worden, quoteren we op 10. Daarnaast vindt u een woordje van de leerkracht die de nuances over het punt wat toelicht.
 • Ook de inzet van jouw kind wordt gerapporteerd: (hieronder een voorbeeld)
   • Opgelegde zaken in orde maken en tijdig indienen.
   • Actief en geconcentreerd  meedenken en meewerken en enthousiasme tonen.
   • Bereid zijn hulp te bieden aan anderen, hulp te vragen en hulp te aanvaarden.
   • Tips en advies aanvaarden en ermee aan de slag gaan.
   • Werken nauwkeurig nakijken (zelfcontrole)
 • Bij muzische ontwikkeling, sociale vaardigheden, leren leren, …. werken we met een groeipunt.
 • Bij het winter- en zomerrapport wordt een evaluatie bewegingsopvoeding meegegeven. Daar vind je alles over de motorische ontwikkeling van uw kind in de les bewegingsopvoeding.
 • 3 keer per jaar organiseert de school een individueel oudercontact. De uitnodiging is via oudermailer. In november en juni is er een fysiek contact. In februari is er een digitaal oudercontact. Eventuele persoonlijke problemen kunnen, na afspraak, steeds met de directie of de leraar buiten de lesuren besproken worden.

Op het einde van het vierde jaar gewoon lager onderwijs nemen alle leerlingen, eventueel met uitzondering van de anderstalige nieuwkomers en de leerlingen met een individueel aangepast curriculum, deel aan de Vlaamse toetsen wiskunde en Nederlands. Het resultaat van de Vlaamse toetsen wordt niet gebruikt in de evaluatie van de leerling.