Engagementsverklaring tussen school en ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. We hopen dan ook op steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we een kennismakingsdag net voor het nieuwe schooljaar begint. U kan er kennis maken met de klasleraar van uw kind en met de manier van werken. In het eerste en het tweede leerjaar voorzien we extra kijkmomenten in de klas tijdens de maand oktober.  In het vierde, vijfde en zesde leerjaar is er een extra infomoment voor de meerdaagse uitstap. In het zesde leerjaar word je uitgenodigd i.f.v. de keuze secundair onderwijs.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de rapporten. We hebben 4 rapporten in een schooljaar.

Er zijn 3 oudercontacten voorzien waarvoor je digitaal kan intekenen.

 • eind oktober
 • winterrapport eind januari
 • lenterapport
 • zomerrapport: eind juni

Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten via de jaarkalender op welke data die doorgaan. Als je je zorgen maakt ten aanzien van jouw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind.

Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen je als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag  en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het VCLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen.  De school begint om 8.30u. en eindigt om 11.40. (woensdag om 11.15). ‘s Middags starten de lessen om 13.15u. tot 16u. (vrijdag om 15u.)  We verwachten dat je ons voor 8.30u. verwittigt (telefonisch of per mail) bij afwezigheid van je kind (aan de leraar en/of secretariaat). De leraar verwittigt het secretariaat als een leerling niet aanwezig en als de leraar niet op de hoogte werd gebracht van de reden.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  Deze begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft.  Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat je kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. .

Wij verwachten van jou, ouder, dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject en/of taalbad voor de kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om je kind  in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Vraag gerust naar informatie (bij de brugfiguur) over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

Dit kan onder meer door:

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen.
 • Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.