Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed
dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we een open
klasdag net voor het nieuwe schooljaar begint. U kan er kennis maken met de
leerkracht van uw kind en met de manier van werken. In het eerste leerjaar
voorzien we een extra moment op het eind van de maand september. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar is er een extra moment als voorbereiding op de meerdaagse uitstap. In het zesde leerjaar wordt u uitgenodigd i.f.v. de keuze secundair onderwijs.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat
doen we schriftelijk via de rapporten. We hebben 4 rapporten in het jaar met 3 keer een oudercontact daaropvolgend:

 • herfstrapport: in de maand november
 • winterrapport eind januari
 • lenterapport
 • zomerrapport: eind juni

Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten via de jaarkalender op welke data die doorgaan. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het VCLB.

Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. De school begint om 8.30u. en eindigt om 11.40. ‘s Middags starten de lessen om 13.15u. tot 16u.  De leerkracht verwittigt het secretariaat van een leerling die niet aanwezig is.

We verwachten dat je ons voor 8.30u. verwittigt bij afwezigheid van uw kind (telefonischo of per mail)

Het VCLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij
problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele
begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Dit kan ondermeer door:

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen.
 • Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn
  Nederlandstalige vriendjes.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.