Afspraken en leefregels

Godsdienst

Op school wordt het nieuwe leerplan godsdienst gevolgd. Dit betekent dat de leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen kennis maken. Een zestal keer per jaar nemen de kinderen deel aan een schooleucharistieviering.

Anders-gelovige kinderen zijn welkom!

Als katholieke school willen wij een gastvrije houding aannemen voor alle anders – gelovigen.

 Het volgen van het leerplan Katholieke godsdienst is wel verplicht en voor alle leerlingen bindend om hun getuigschrift te halen. Dat houdt dus in dat ze de lessen respectvol volgen, geëvalueerd worden en alle proeven meemaken. De evaluatie omvat tal van kennisinhouden en ook vaardigheden waarbij het groeiproces van de leerling op levensbeschouwelijk vlak centraal staat.

Onze leerplannen Godsdienst vertrekken vanuit een christelijke visie met een grote openheid voor andere culturen en godsdiensten. Andere godsdiensten komen dus ook aan bod.

De lessen godsdienst kunnen dus ook voor anders-gelovigen een aanzet van groei in hun eigen levensbeschouwing zijn. Wie het wenst kan gerust even kennismaken met de werkboekjes van godsdienst en deze inkijken.

  • We willen anders-gelovigen niet dwingen gebeds-en liturgische momenten te volgen maar we nodigen ze uit respectvol aanwezig te zijn. Anders-gelovige kinderen kunnen tijdens zulke momenten vanuit hun geloof, ten gepaste tijd en indien ze dit wensen, een inbreng doen (b.v. dans of soms gebed).
  • Vrijstelling voor katholieke godsdienst is dus niet toegestaan.

 

Huistaken, agenda en rapporten

Aan de ouders wordt 4 keer per jaar een rapport via de leerlingen voorgelegd. Als ouders afzonderlijk wonen, wordt het rapport naar beide ouders gemaild op de dag dat het rapport wordt meegegeven.

3 keer per jaar organiseert de school een individueel oudercontact (zie nieuwsbrief). De ouders worden hierop schriftelijk en digitaal uitgenodigd. Eventuele persoonlijke problemen kunnen, na afspraak, steeds met de directie of de leraar buiten de lesuren besproken worden.

Naast het rapport is de schoolagenda (vanaf het derde leerjaar) een belangrijk hulpmiddel om contact te houden en om de studie te plannen. In het eerste en tweede leerjaar hebben we het “heen-en-weer-schrift”. Taken en opdrachten worden er ook in genoteerd. De leraar bepaalt wanneer de agenda
wordt ondertekend door de ouders.

De leerlingen zijn verplicht de opgegeven taken uit te voeren en de lessen te leren. De leraar is steeds gerechtigd de gegeven leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen. Huistaken kunnen elke schooldag van de week (niet op woensdag en vrijdag ) gegeven worden. Deze worden met de vereiste zorg en binnen de opgegeven termijn uitgevoerd. Soms wordt geopteerd voor contractwerk.

De school organiseert permanente evaluatie. De planning van proefwerken wordt, vooral in de hogere leerlingengroepen, tijdig meegedeeld. De ouders nemen hiervan kennis. Spieken of laten spieken wordt gesanctioneerd.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding worden meestal in de gymzaal gegeven. Daartoe is een op school aangekochte sportuitrusting, samen met witte turnpantoffels voor het 1ste, 2de en 3de lj. en sportschoenen voor het 4de, 5de en 6de lj.. Witte sokken zijn vereist. Deze sportuitrusting, dient steeds genaamtekend te zijn. In de bovenbouw gaat deze wekelijks mee naar huis.

Zwemlessen gaan door op “Ter Borcht”. De financiële tussenkomst voor het zwembad valt ten laste van de SCHOOL.

Kinderen die aan de lessen lichamelijke opvoeding of de zwemles niet kunnen deelnemen, dienen een doktersattest voor te leggen. Voor oudere meisjes kan – om persoonlijke redenen – met de leraar bewegingsopvoeding afgesproken worden.

Milieu

De kinderen op onze school leren het milieu maximaal te respecteren. Zo werden reeds heel wat inspanningen gedaan om ook in onze school de natuur volop tot haar recht te laten komen. Via ons “Groen Plekske” leren de kinderen wat de natuur inhoudt, hoe we haar kunnen liefhebben en leren respecteren.

Naast het respect voor de natuur leren we via het sorteren van afval de natuur ook te beschermen. Heel wat afval wordt zowel op de speelplaats als in de klas gesorteerd om milieuvriendelijk te laten verwerken. Daartoe werden de nodige containers aangebracht.

Vele kinderen zijn op onze school milieuverantwoordelijken. Deze werkwijze helpt onze kinderen om hun verantwoordelijkheid te leren opnemen.

Hoffelijkheid – beleefdheid – omgangsvormen

De leerlingen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct, dit zowel tegenover het schoolbestuur, de directie, de leraars, het personeel en tegen over elkaar. Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt niet aanvaard. Bezoekers aan de school worden steeds hoffelijk benaderd.

Op school wordt, naast het verzorgd voorkomen, werk gemaakt van een beleefde omgangsvorm en verzorgde taal. Ook de ouders worden gevraagd om hieraan mee te werken. Bij klachten is het best zich tot de directie en/of tot de betreffende leraar te wenden.

Een verjaardag wordt in de klas gevierd. Om wildgroei te vermijden wordt gevraagd geen geschenken mee te brengen. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeest worden niet uitgedeeld in de school!

Pesten wordt op school uiteraard niet getolereerd! Soms wordt gepest buiten de school; zeker met de digitale media. Mogen we  vragen, beste ouder, om je kind te volgen, zijn/haar doen en laten nagaan, op sociale media?

Kledij en uiterlijk

De school verlangt van de ouders dat hun kind(eren) steeds een verzorgd voorkomen zouden hebben.

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die zin wordt er duidelijk afstand genomen van de modische en/of ideologische bewegingen die zich ook uiterlijk manifesteren, o.a. via kleding, haartooi, ringen, insignes of symbolen.

Het dragen van hoofddeksels tijdens de lessen of in de schoolgebouwen is verboden.

Als het hoogzomer is, worden geen spaghettilintjes toegestaan; topjes mogen wel. Sandalen zijn toegelaten;  pantoffels, slippers, … niet!

Alle kledingstukken worden genaamtekend.

Op de speelplaats worden kledingstukken niet achteloos op de grond geworpen, maar aan de voorziene kapstokken opgehangen. Ook de schooltassen worden netjes op de afgesproken plaats gezet.

Schoolmateriaal

In het kader van de maximumfactuur wordt alle materiaal aan de leerlingen gegeven om de eindtermen te bereiken. Er hoeft dus naast een boekentas geen extra materiaal worden meegebracht.

Schooluitrusting en schoolgerei, zowel van de school als persoonlijke voorwerpen, en kleding worden met de nodige zorg behandeld.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, thuis gelaten.

De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud niet strookt met het opvoedingsproject van de school.

Een boekentas moet toelaten er, op een ordentelijke manier, alle schoolmateriaal in op te bergen. Om medische redenen is het aan te raden deze steeds op de rug te dragen.

De boterhamdozen en drinkflessen steeds naamtekenen.