Bijdrageregeling

Via deze link vind je de lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte uitgaven zal je zeker moeten betalen.

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of voor activiteiten waar je niet verplicht moet aan deelnemen. Als je ze aankoopt of aan activiteiten deelneemt, moet je er wel een bijdrage voor betalen. In de lijst proberen we de prijzen per benadering weer te geven. Dit betekent dat het bedrag in de buurt van de richtprijs ligt. Het kan echter iets meer of iets minder zijn.

Dit werd overlegd in de schoolraad.

Gymkledij b.v. koop je verplicht op school.

Er werd een scherpe (jaarlijks 90 euro)  en een minder scherpe (over 6 leerjaren 445 euro ) maximumfactuur opgelegd vanuit het ministerie.

Maandelijks worden de verschuldigde bedragen i.v.m. maaltijden, … door middel van domiciliëring geïnd. De momenten waar een schoolrekening komt, staan op de jaarplanning van de school. Betalen via overschrijving is ook nog mogelijk. Er wordt geen contant geld meegegeven met de kinderen.

Scholen zijn verplicht om in een gespreide betaling van minimum drie schoolrekeningen per schooljaar te voorzien.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het secretariaat van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.

Zie hieronder het stappenplan:

Binnen de Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest, waartoe onze school behoort, zijn gemeenschappelijke afspraken gemaakt rond de betaling van de schoolrekeningen (zie ook het schoolreglement).

Hierbij vind je het stappenplan dat wij vanaf nu hanteren bij de niet-betaling van de schoolrekeningen of geweigerde domiciliëringen van uw kind(eren).

  • Stap 1 : we versturen een vriendelijke betalingsherinnering om binnen de 14 dagen de openstaande rekening(en) te vereffenen met de mogelijkheid om een afbetalingsplan of een contact met de brugfiguur aan te vragen.
  • Stap 2 : we versturen een ingebrekestelling met de vraag om binnen de 14 dagen te betalen met de aanrekening van administratiekosten* en opnieuw de melding dat je de mogelijkheid hebt om een afbetalingsplan of een contact met de brugfiguur aan te vragen. 

Hierin ook de waarschuwing dat bij geen reactie binnen de 14 dagen,  het dossier wordt doorgegeven naar onze advocaat.

  • Stap 3 : als de rekeningen na de twee voorgaande herinneringen nog niet betaald zijn, of er geen enkel contact geweest is met de directeur of de brugfiguur of er geen enkel gevolg gegeven is aan een afgesproken afbetalingsplan, dan wordt jouw dossier effectief overgedragen aan onze advocaat. 

Alle verdere financiële regelingen worden met de advocaat gemaakt. Dus betaling rechtstreeks aan de school is dan niet meer mogelijk. Alle bijkomende kosten zijn jou ten laste. Dit word je per brief meegedeeld.

Het is in ieders belang aangewezen dat je bij het ontvangen van een betalingsherinnering onmiddellijk reageert. Het beste is natuurlijk direct betalen! Lukt dit niet zo goed voor jou wees niet bang om contact op te nemen met ons. Wij handelen discreet en stellen samen eventueel een haalbaar afbetalingsplan op. Ook de brugfiguur staat ter uwer beschikking.

Voor gescheiden ouders: 

Afhankelijk van waar de kinderen verblijven (week-week/12 dagen-weekend) zal één verantwoordelijk zijn of worden de facturen 50/50 gesplitst. 

Enkel en alleen voor de voor -en naschoolse opvang ‘s morgens en ‘s avonds kan een procentuele opsplitsing gebeuren. 

* De administratiekosten bedragen €15,00. Indien het factuurbedrag minder dan €15,00 bedraagt, is de administratieve kost gelijk aan het factuurbedrag.