Schoolkosten

Overzicht kosten-bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

In de bijdragelijst (link!)staan voor sommige kosten vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Bij zo’n wijziging zullen we je hiervan vooraf op de hoogte brengen. Voor andere kosten staan enkel richtprijzen. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdragelijst wordt overlegd in de schoolraad.

Gymkledij b.v. koop je verplicht op school.

Er werd een scherpe (jaarlijks 105 euro)  en een minder scherpe (over 6 leerjaren 520 euro ) maximumfactuur opgelegd vanuit het ministerie.

Wijze van betaling

Maandelijks worden de verschuldigde bedragen i.v.m. maaltijden, … door middel van domiciliëring geïnd. De momenten waar een schoolrekening komt, staan op de jaarplanning van de school. Betalen via overschrijving is ook nog mogelijk. Er wordt geen contant geld meegegeven met de kinderen.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het secretariaat/directeur van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.

Binnen de Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest, waartoe onze school behoort, zijn gemeenschappelijke afspraken gemaakt rond de betaling van de schoolrekeningen.

Hier vind je het stappenplan dat wij hanteren bij de niet-betaling van de schoolrekeningen of geweigerde domiciliëringen van uw kind(eren).

    • Stap 1 : we versturen een vriendelijke betalingsherinnering om binnen de 14 dagen de openstaande rekening(en) te vereffenen met de mogelijkheid om een afbetalingsplan of een contact met de brugfiguur aan te vragen.
    • Stap 2 : we versturen een ingebrekestelling met de vraag om binnen de 14 dagen te betalen met de aanrekening van administratiekosten* en opnieuw de melding dat je de mogelijkheid hebt om een afbetalingsplan of een contact met de brugfiguur aan te vragen. 

Hierin ook de waarschuwing dat bij geen reactie binnen de 14 dagen,  het dossier wordt doorgegeven naar onze advocaat.

    • Stap 3 : als de rekeningen na de twee voorgaande herinneringen nog niet betaald zijn, of er geen enkel contact geweest is met de directeur of de brugfiguur of er geen enkel gevolg gegeven is aan een afgesproken afbetalingsplan, dan wordt jouw dossier effectief overgedragen aan onze advocaat. 

Alle verdere financiële regelingen worden met de advocaat gemaakt. Dus betaling rechtstreeks aan de school is dan niet meer mogelijk. Alle bijkomende kosten zijn jou ten laste. Dit wordt je per brief meegedeeld.*

Het is in ieders belang aangewezen dat je bij het ontvangen van een betalingsherinnering onmiddellijk reageert. Het beste is natuurlijk direct betalen! Lukt dit niet zo goed voor jou wees niet bang om contact op te nemen met ons. Wij handelen discreet en stellen samen eventueel een haalbaar afbetalingsplan op. Ook de brugfiguur staat ter uwer beschikking.

Voor gescheiden ouders: 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.

Afhankelijk van waar de kinderen verblijven (week-week/12 dagen-weekend) zal één verantwoordelijk zijn of worden de facturen 50/50 gesplitst. 

* De administratiekosten bedragen €15,00. Indien het factuurbedrag minder dan €15,00 bedraagt, is de administratieve kost gelijk aan het factuurbedrag.

Recupereren van kosten

Als een activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn.