Gedragsregels

Omgangsvormen

De leerlingen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct, dit zowel tegenover het schoolbestuur, de directie, de leraars, het personeel en tegen over elkaar. Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt niet aanvaard. Bezoekers aan de school worden steeds hoffelijk benaderd.

Op school wordt, naast het verzorgd voorkomen, werk gemaakt van een beleefde omgangsvorm en verzorgde taal. Ook de ouders worden gevraagd om hieraan mee te werken. Bij klachten is het best zich tot de directie en/of tot de betreffende leraar te wenden.

Een verjaardag wordt in de klas gevierd. Om wildgroei te vermijden wordt gevraagd geen geschenken mee te brengen. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeest worden niet uitgedeeld in de school!

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, gaan we in gesprek met de betrokken kinderen en ouders. We volgen dit nauwgezet op. Je kind heeft recht op een veilige omgeving. 

Toegang tot de klaslokalen, speelplaats, toiletten en fietsenstalling

Begin en einde van de lessen en activiteiten worden door een belsignaal aangegeven.
Het binnengaan en het verlaten van de klaslokalen gebeurt in volledige stilte onder toezicht van een leraar.

Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen niet in de gangen of lokalen aanwezig zijn. Mits toestemming van de directie of leraar kan hiervan afgeweken worden.

Indien de kinderen wegens medische redenen moeten binnenblijven, vragen we aan de ouders met hun kind een getekend briefje mee te geven.

Wij respecteren de fiets van onze medeleerlingen. Daarom wordt erop toegezien dat er in de fietsenstalling niet wordt gespeeld noch aan de fietsen geprutst. Omwille van de veiligheid wordt er op de speelplaats nooit gefietst. Alle leerlingen krijgen een genummerde plaats in de fietsenstalling.

Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen

Kinderen die aan de lessen lichamelijke opvoeding of de zwemles niet kunnen deelnemen, dienen een doktersattest voor te leggen. Voor oudere meisjes kan – om persoonlijke redenen – met de leraar bewegingsopvoeding afgesproken worden.