Schoolverzekering

De school heeft voor de kinderen een lichamelijke ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor is elk kind persoonlijk verzekerd bij elke activiteit in of buiten de school, voor zover die activiteit georganiseerd is door de school en het kind onder toezicht staat van een leraar en/of een vrijwilliger. Deze verzekering geldt ook voor de normale weg van huis naar school(of activiteit) en omgekeerd.

Wat verstaat men onder “de weg van of naar huis”?

Dat is de kortste of veiligste weg tussen beide punten binnen een aanvaardbare tijd. (analogie met arbeidsweg bij arbeidsongevallen)

 

Het betreft lichamelijke letsels, stoffelijke schade (bv. schade aan brillen, hoorapparaten) 

De verzekering dekt geen diefstal.

Juwelen (b.v. oorringen) zijn ook niet verzekerd. 

Voor tanden bestaat een speciale regeling die doorloopt tot ver na de schooljaren.

De schoolverzekering vergoedt het verschil tussen de totale kosten en de tussenkomst van uw eigen ziekenfonds. Dit omvat de medische en farmaceutische kosten.

Er is ook een vergoeding voorzien voor invaliditeit en voor overlijden door een ongeval.

Zorg dus dat de leraar of de directeur binnen de 24 uur op de hoogte wordt gebracht.

 

Hoe wordt gehandeld bij een ongeval op school ?

  • Als het niet erg is, wordt het kind op school verzorgd.
  • Indien ernstig of bij twijfel wordt een dokter geraadpleegd (indien mogelijk de huisarts) of de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.
  • De school vult het aangifteformulier van de verzekeringsmaatschappij online in. De ouders krijgen dit dossier via mail van de verzekeringsmaatschappij en vullen dit aan indien ze beslissen om dit ongeval verder te laten behandelen.
  • De ouders kunnen ook wachten tot alle uitgaven gekend zijn.
  • De dokter vult het geneeskundig attest in. De ouders uploaden dit naar de verzekering.
  • De uitgavenstaat afgeleverd door de mutualiteit wordt ook door de ouders geüpload.
  • De opleg wordt op de rekening gestort.

 

Alles wordt dus online geregeld. Het spreekt vanzelf dat het secretariaat of de directeur bereid is om te helpen bij de online aangifte.

 

Opmerkingen:

Stoffelijke schade veroorzaakt op school door uw kind aan de materialen van de school of van andere kinderen (bv. kledij, fietsen,…), kan niet in deze verzekering opgenomen worden. Hiervoor moet u beroep doen op uw eigen familiale verzekering. De school komt hier niet tussen in de franchise.

 

Bij een ongeval tijdens een buitenschoolse activiteit (bv. fietstocht), waarbij een schoolkind schade berokkent aan derden zal ook de eigen familiale verzekering aangesproken moeten worden. Indien de schade het gevolg is van een niet-moedwillige handeling van het kind, komt de school bij wijze van goodwill tussen voor 50% van de franchise. In alle andere gevallen komt de school niet tussen.

 

Wanneer ouders of vrijwilligers met hun eigen auto en op vraag van de school kinderen vervoeren, dan is de wagen verzekerd met een ‘omnium in opdracht’ verzekering. Indien duidelijk aanwijsbaar is dat een ongeval gebeurde gedurende de verplaatsing in opdracht van de school, wordt de franchise voor 50% ten laste genomen door de school. We gaan hierbij uit van de vrijwillige keuze van de ouder of vrijwilliger.