Schoolverandering

Schoolverandering naar een andere school in het gewoon
basisonderwijs

Het is wettelijk toegelaten om in de loop van het schooljaar uw kind van
school te veranderen. De nieuwe school heeft de plicht om de vroegere school aangetekend of tegen ontvangstbewijs te verwittigen. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. De datum van poststempel of de datum van ontvangstbewijs wordt gelijkgesteld met de datum van mededeling. De ouders dienen geen contact meer te nemen met de oude school. We zijn van mening dat veranderen van school in de loop van het schooljaar voor een kind zelden een goede keuze is. Een goed gesprek met de leerkracht, zorgbegeleiders, -coördinatoren en/of de directie kan veelal heel wat ophelderen.

 

Schoolverandering naar het buitengewoon onderwijs

Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit
blijkt welk type van buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Dit verslag wordt uitgereikt door het CLB. Samen met dit verslag wordt een exemplaar “mededeling van schoolverandering” afgegeven aan de directeur van de school. Op dat moment is de inschrijving rechtsgeldig.